Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Kısaca

Sanayi devriminden itibaren geniş kesimlerin çalışma hayatına katılmaları ve artan refah seviyesi, toplumların dikkatini çalışma ilişkilerine ve sosyal hizmetlere yöneltmiştir. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında ise hızla gelişen enformasyon teknolojisi ile konunun önemi daha da artmıştır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Dalı, ekonomik faaliyetlerin son derece karmaşık hale geldiği günümüzde çalışma ilişkilerini disiplinler arası bir yaklaşımla bilimsel temele dayalı olarak incelemektir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Dalı’nın amacı, çalışma yaşamını düzenleyen temel mevzuatı ve çalışma barışını sağlayacak yol ve yöntemleri bilen, işçi ile işveren arasındaki çatışmaları bilimsel temelleri gözeterek çözümleyebilecek, hızla küreselleşen dünyamızda, çalışma yaşamıyla ilgili uluslararası standartları kolaylıkla algılayabilecek ve çalışma yaşamıyla ilgili faaliyetleri olan uluslararası kuruluşları ve bunların düzenlemelerini anlayabilecek Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanları yetiştirmektir.

Mezunlar "Çalışma Ekonomisti" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi almak isteyen kişilerin, ekonomik ve sosyal (toplumsal) konulara ve insan ilişkilerine, çalışma yaşamının konularına (işçi-işveren ilişkileri, sosyal güvenlik, iş hukuku, vb.) ilgi duymaları, insan ilişkilerinde girişken, katılımcı olmaları ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve kabiliyetli olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Dalı dört alt dala ayrılmaktadır:

  • Çalışma Ekonomisi
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  • Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi
  • Yönetim ve Çalışma Psikolojisi

Programda Okutulan Dersler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ana Dalı, iktisat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, işletme ve maliye gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında çalışma yaşamını incelemekte, sosyal politika alanında eğitim-öğretim sunmaktadır. Ders programında öncelikle çalışma yaşamı Sosyoloji, Psikoloji, İktisat, Hukuk, Yönetim Bilimi gibi sosyal bilimin çeşitli alanları ışığında incelenmektedir. Daha sonra Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sendikacılık, Toplu Pazarlık, Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Endüstriyel Demokrasi, Servet ve Gelir Politikası, Türkiye’de ve uluslararası alanda Sosyal Politika konularına ağırlık verilmektedir. Okutulan uzmanlık dersleri arasında İnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstriyel Demokrasi, Uluslararası Sosyal Siyaset, Sosyal Planlama, Çalışma Psikolojisi, Avrupa Birliğinde Sosyal Politika, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı, Halkla İlişkiler, Endüstride Eğitim Yönetimi, Ücret Sistemleri ve Verimlilik, Bireysel İş Hukuku, Toplu Sözleşme Hukuku gibi dersler yer almaktadır.

İlgini Çekebilecek Yazılar