Çevre Mühendisliği

Kısaca

Çevre Mühendisliği, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi, çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konusunda çalışmalar gerçekleştiren bir mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde, temel bilimsel kavramları uygulamaya koyar. Çevresel sistemler alanındaki çalışmalar, doğal sistemlerin yapı ve dinamiklerinin anlaşılması, modellenmesi ve simülasyonu ile çevresel teknolojik sistemlerin tasarım, işletim ve optimizasyonu konularında yoğunlaşır. Su kirliliği ve kontrolü alanındaki çalışmalar, doğadaki yüzeysel ve yeraltı sularının kaynak ve kirlilik araştırmaları ile su ve atık su arıtma teknolojilerine odaklanır. Hava kirliliği ve kontrolü alanındaki çalışmalar, havayı kirletici emisyonlar, ortam hava kalitesinin ölçüm, modellenme ve simülasyonu konularına yoğunlaşır. Enerji ve çevre konularındaki çalışmalar, bir yandan konvansiyonel enerji kaynaklarının çevre ile daha uyumlu bir biçimde kullanımını araştırırken diğer yandan da yenilenebilir ve çevreye uyumlu enerji kaynaklarının geliştirilmesine odaklanır. Katı ve tehlikeli atıklar konusundaki araştırmalar, atık türleri ve miktarları, atıkların kaynakta azaltılması, az atıklı teknolojiler, atıkların toplanması, değerlendirilmesi, geri dönüşümü ve yok edilmesi konularına yoğunlaşır.

Çevre Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanan, çözüm önerilerinde bulunan ve bunları uygulayan Çevre Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Çevre Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Çevre Mühendisliği eğitimi almak isteyen kişilerin, matematik, bilim ve mühendislik alanlarına ilgi duyan, deneysel çalışmalardan hoşlanan, verileri analiz edip yorumlama yeteneğine sahip, ekip çalışmasına yatkın, problem çözme ve çözüm üretebilme becerileri olan, etkili biçimde iletişim kurabilen, yeni konulara ve yeniliklere meraklı kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Çevre Mühendisliği Ana Dalı iki alt dala ayrılmaktadır:

  • Çevre Bilimleri
  • Çevre Teknolojisi

Programda Okutulan Dersler

Çevre Mühendisliği Ana Dalı ders programında Temel Bilimler (matematik, fizik, kimya ve biyoloji), Mühendislik Bilimleri,  Bilgisayar Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ekonomi alanlarında dersler yer almaktadır. Ders programında yer alan derslerden bazıları şunlardır: Matematik, Fizik, Genel Kimya, Çevre Mühendisliğine Giriş, Teknik Resim ve Tasarı Geometri, Sayısal Analiz, İstatistik, Diferansiyel Denklemler, Temel Bilgisayar Bilimleri, Çevresel Kimya, Çevre Mühendisliğinde Malzeme, Çevre Mikrobiyolojisi, Ölçme Bilgisi, Akışkan Mekaniği, Mukavemet, Hidrolik, Ekoloji, Hava Kirliliği Kontrolü, Biyolojik Temel İşlemler, Fiziksel Temel İşlemler, Zemin Mekaniği Temel İnşaatı, Arıtma Tesisi Hidroliği, Katı Atıklar, Atık su Arıtımında Tesis Tasarımı, Çevre Hukuku, Su Getirme-Kanalizasyon, Endüstriyel Kirlenme Kontrolü, Arıtma çamuru Kontrolü, Katı Atık Geri Kazanım Teknikleri, Çevre Kaynakları Planlaması, Çevre Mühendisliğinde Ekonomi, Göl Kirliliğinin Çevresel Boyutu, Hava Kirliliği, Su Kalite Kontrolü, Çevre ve Halk Sağlığı. Ders programında ayrıca zengin bir seçmeli dersler yelpazesi bulunmaktadır. Seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Arıtma Tesisleri Donanımı, Toprak ve Yeraltı Suyu Kirlenmesi, Katı Atık Bertarafında Termik Yöntemler, Arazide Arıtma Teknikleri, Deniz Kirlenmesi, Katı Atık Bertarafında Biyolojik Yöntemler, Çevre Mühendisliğinde Geoteknik Uygulamalar, Makine Bilgisi ve Otomatik Kontrol, Anaerobik Arıtma Teknolojileri, Endüstriyel Atık Kontrolü ve Yönetimi, Arıtma Tesislerinin İşletilmesi, Deniz Deşarjları, Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi, Gürültü Kontrolü, İleri Atık Su Arıtma Teknolojileri, Katı Atık Tesislerinin İşletilmesi. Çevre Mühendisliği eğitiminde labovatuvar çalışmaları önemli yer tutmaktadır. Bunlardan bazıları: Temel İşlemler ve Prosesler Laboratuvarı, Kimya Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Hava Kirliliği Laboratuvarı, Enstrümental Analiz Laboratuvarı, Kirlilik Hidrolojisi Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarıdır. Öğrencilerin, staj yapma zorunluluğu vardır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar