Dilbilim

Kısaca

Dilbilim, insanı doğada yaşayan diğer canlılardan ayıran en önemli özellik olan dili ve dile bağlı düşünce yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Dilbilim çalışmaları, dilleri, tarihsel gelişim, coğrafi görünüm ve dilbilgisel kurallar açısından sorgulayan filolojik çalışmalardan farklılık göstermektedir. Çünkü dilbilim alanında dil, ürünü olduğu insan beyninden, onu kullanan bireyden ve kullanıldığı toplumsal durumlardan, etkilendiği kültürel çerçevelerden ayrılmadan ele alınmaktadır. Bu nedenle de dilbilim çalışmalarında önce insanın dil davranışı betimlenmekte, ardından insanın dil davranışının tek tek dillerdeki görünümleri üzerinde durulmaktadır.  Bu çerçevede, dilbilim, dil ve dilin biyolojik, ruhbilimsel ve toplumsal yönlerini bir bütün olarak ve birleştirici bir yaklaşımla incelemektedir.

Dilbilim Ana Dalı’nın amacı, başta Türkçe olmak üzere dünya dillerinin yapısı, işleyişi, bireysel ve toplumsal kullanımı vb. özellikleri üzerine karşılaştırmalı ve uygulamalı bilimsel çalışma yapabilecek Dilbilimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "Filolog (Dil Bilimci)" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Türkçe dilinde yeterli, yabancı dillere meraklı, başta İngilizce olmak üzere uluslararası diller içinden en az birini, bu dillerde yazılmış yayınları akademik düzeyde okuyup anlayabilecek düzeyde bilen, araştırmaya meraklı, sabırlı, çalışkan, kapalı ortamda çalışmaktan hoşlanan kişiler Dilbilim eğitimi almak için uygun olabilirler. 

Program ve Anabilim Dalları

Dilbilim Ana Dalı iki alt daldan oluşmaktadır:

  • Genel Dilbilim
  • Uygulamalı Dilbilim

Programda Okutulan Dersler

Dilbilim Ana Dalı eğitiminde öğrenciler, dil, diller ve işleyişleri hakkında bilgi edinmekte, bunları hem karşılaştırmalı ve uygulamalı çalışmalarda, hem de yabancı dil derslerinde pekiştirmektedirler. Dilbilim Ana Dalı ders programında yer alan Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri, 20. Yüzyıl Dilbilim Akımları ve Evrensel Dilbilgisi gibi derslerle dil, dil sistemi ve dilin işleyişi konuları incelenmekte, pek çok dil ve doğal olarak da Türkçe üzerinde uygulama çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar yapılırken öğrenciler, çağdaş dilbilim ve dilbilgisi kuramlarıyla beslenmekte ve bilgi düzeyleri karşılaştırma ve soyutlama yapabilecek şekilde geliştirilmektedir. Dünya dil aileleri ve Türkçenin dünya dilleri içindeki yeri tartışılmakta, yaşayan Türk dilleri ve lehçeleri konusunda bilgiler verilmektedir. Bunlardan başka, dilin ve Türkçenin statüye, role ya da mesleğe, eğitim düzeyine vb. olan değişik kullanımları, çocukta dil gelişimi gibi konular da ders programında yer almaktadır. Üzerinde durulan bir başka alan ise, anadili ve yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi konusudur. Bu derslerde, dil öğretimi yöntem ve teknikleri, bugünkü sorunları ve bunların çözüm önerileri hakkında bilgi ve deneyim kazandırıcı uygulamalar yapılmakta, okul öncesi, okul çağı ve ikidilli/çokdilli ortamlarda dil öğretimi üzerinde durulmakta, bu alanlardaki sorunlar tartışılmaktadır. Öğrenciler ayrıca dilbilimin yan alanlarından olan ruhdilbilim, toplumdilbilim ve sinirdilbilim konularına ilişkin dersler de almaktadırlar. Öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır. İngilizcenin yanı sıra, seçmeli olarak Fransızca, Rusça, Arapça ve Farsça ve Latince de alanında uzman öğretim elemanları tarafından okutulacak diller arasında yer almaktadır. Öğrencilerin mezuniyet tezi hazırlamaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar