Endüstri Mühendisliği

Kısaca

Endüstri Mühendisliği, ürün ve hizmetlerin en verimli şekilde üretim ve dağıtımı, makine, iş gücü, hammadde, bilgi, enerji, çevre ve para gibi kısıtlı kaynaklardan oluşan sistemlerin tasarımı, işletilmesi ve yönetilmesi ve bu sistemlerin üretkenliğinin ve rekabet gücünün geliştirilmesi ile ilgili bir mühendislik disiplinidir.

En genel ve çağdaş tanımıyla Endüstri Mühendisliği ilgi alanına bütün örgütlü insan etkinlikleri girmektedir ve bunlar arasında, bilgi, teknoloji ve finansmana dayalı kısıtlı kaynakların üretim amacı ile insan ve doğayla bütünleştirildiği sistemler önde gelmektedir. Endüstri Mühendisliği geniş ilgi alanı nedeniyle, imalat sanayinin yanı sıra hizmet sektörüne ve ekonomik planlama, savunma, genel ve yerel kamu yönetimi gibi pek çok uygulama alanına doğrudan ve önemli katkılarda bulunmaktadır.

Günümüzde, rekabet ortamının gelişmesi nedeniyle firmalar yaşamlarını devam ettirebilmek için daha verimli çalışan ve doğru kararları hızlı bir şekilde alabilen sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle, bu tür sistemleri kurarak etkin bir şekilde çalıştıran endüstri mühendislerinin önemi daha da artmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Ana Dalı’nın amacı, hammadde, makine, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımını gerçekleştiren, etkin ve verimli işleyişini sağlayan bilgili ve nitelikli Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.

Mezunlar "Endüstri Mühendisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Endüstri Mühendisliği eğitimi almak isteyenlerin, fizik ve matematiğe ilgili ve bu alanlarda başarılı, araştırmaya, bilgiyi yorumlamaya meraklı, problem çözme becerileri olan, ekip çalışmasına yatkın, disiplinlerarası çalışmaya yatkın, kısıtlı kaynakları etkin yönetmeye dikkat eden, bilgisayarla çalışmaktan hoşlanan, sorgulayıcı, yaratıcı, güçlü analitik, sayısal ve iletişim becerilerine sahip, planlama, tasarım, eşgüdüm, çok yönlü karar alabilme ve motive edebilme becerilerine sahip, sorumluluk duyguları gelişmiş, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme becerileri gelişmiş kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Endüstri Mühendisliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Endüstri Mühendisliği eğitiminde sistem yaklaşımı ve sistem düşüncesi doğrultusunda, matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini ve mühendislik analiz ve tasarım prensipleri bir arada kullanmaktadır. Diğer taraftan, Endüstri Mühendisliği sadece mal ve hizmet üretiminde para, insan gücü ve diğer kısıtlı kaynakların en verimli biçimde kullanılmasını amaçlayan mühendislik dalı olmadığından her çeşit örgütlü insan faaliyetini içeren kompleks sistemler de derslerde yer almaktadır. Ayrıca, işletmelerde karşılaşılan sorunların sistemik karakterini gereğince anlayabilmek ve etkili çözüm önerileri geliştirebilmek için ekonomik temeller ve piyasa yapıları, rekabetçi politikalar ve stratejik yönetim konuları da ders programlarında yer almaktadır. Endüstri Mühendisliği Ana Dalı ders programında, Kaynak Yönetimi ve Optimizasyon, İstatistiksel Veri Analizi, Karar Destek Sistemlerinin Yapısı ve İlgili Uygulamalar, Üretim Planlama ve Çizelgeleme, İmal Usulleri ve Malzeme Bilimi, İş Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı, Benzetim Modelleri Geliştirme, İmalat ve Hizmet Sistemlerinin Tasarımı, Planlaması ve Analizi, Karar Analizleri, Kalite Kontrol ve Proje Yönetimi gibi derslerin yanı sıra, Olasılık ve İstatistik, Mühendislik Ekonomisi, Rassal Süreçler, Eniyileme, Bilişim Sistemleri, Modelleme ve Benzetim, Eniyileme ve Performans Analizi, Tesis Planlama ve Üretim Yönetimi, Sistem Düşüncesi Yaklaşım ve Yöntemleri, Sistem Tasarımı, Mikroekonomi, Makroekonomi ve Mühendislik Ekonomisi, Endüstriyel Ekonomi, Karar ve Politika Analizi için Ekonomik Modeller, Endüstri Analizi, Stratejik Planlama, Teknoloji Yönetimi, Organizasyon Teorisi ve Organizasyonel Gelişim, İş Yasaları gibi dersler yer almaktadır. Ayrıca, veri tabanları analizleriyle, belirsizlikler etkisi altında karar destek sistemleri uygulamak amacıyla gerek olasılık ve gerekse olabilirlik (Bulanık Sistem) yöntemleri konuları ile ilgili dersler de bulunmaktadır.  Öğrencilerin, seçmeli derslerden bazılarını Tedarik Zinciri ve Lojistik, Hizmet ve Finans Sistemleri ve Yöneylem Araştırması Yöntemleri konularından almaları mümkündür. Öğrencilerin staj yapması zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar