İşletme

Kısaca

İşletme, özel sektör ve kamu kuruluşlarının değişen çevre koşullarına uyum göstererek etkin, karlı ve verimli bir şekilde yönetilmelerine yönelik esasları kapsayan bir bilim dalıdır. Bu bilim dalı, işletmelerde amaçların doğru olarak saptanması ve gerçekleşmesi, kaynakların etkin kullanımı, strateji ve değişim yönetimi, örgüt geliştirme ve genel yönetim, üretim/hizmet yönetimi, finansman, muhasebe, pazarlama, insan kaynakları yönetimi ve yönetim bilişim sistemleri gibi alanlarla ilgili temel işletmecilik kavramlarına dayanmaktadır.   İşletme yönetimi, hızla değişen ulusal ve küresel ortamda, kamu ve özel sektör kurumları için hayati bir önem taşımaktadır.

İşletme Ana Dalı’nın amacı, çağımızın sürekli gelişen iş ortamına çabuk uyum sağlayabilen, iş dünyasının karmaşık problemlerine çözüm üretebilme kapasitesine sahip, insan ilişkilerinde başarılı, ekip çalışmasına yatkın,  yaratıcı, sosyal sorumluluk sahibi ve iş ahlakına saygılı İşletmeciler ve Girişimciler yetiştirmektir.

Mezunlar "İşletmeci" unvanı alırlar.

Üniversite taban puanları yazı dizimiz çerçevesinde, adaylar tarafından en çok tercih edilen bölümlerden biri olan işletme taban puan, kontenjan, giriş rekabeti ve burs imkanları gibi bir çok konuyu işletme taban puanları yazımızda detaylı olarak inceledik.

Aday Özellikleri

İşletme eğitimi almak isteyenlerin, matematik ve sosyal konulara ilgili, analitik düşünme ve karar verme, sayısal düşünme yeteneğine, yazılı ve sözlü iletişim, ekip içerisinde uyum ve sorumlulukla çalışma becerilerine sahip, bireysel farklılıklara ve tercihlere saygılı, çalışma hayatında cinsiyet ve benzeri kişisel özellikler nedeniyle ayrımcılığa karşı durma gibi etik davranışları benimseyen, organizasyon yeteneğine, fikirlerini başkalarına aktarabilme ve insanları ikna edebilme gücüne, ileriyi görebilme ve fırsatları sezebilme yeteneğine, yerinde kararlar alabilme ve plan yapabilme yeteneğine sahip, yüksek başarma güdüsü olan, yaratıcı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, zamanı iyi kullanabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

İşletme Ana Dalı değişik şekillerde adlandırılan dört alt dala ayrılmaktadır:

  • Muhasebe ve Finans veya Finans ve Kantitatif Analiz
  • Pazarlama ve Uluslararası İşletmecilik veya Pazarlama ve İnovasyon
  • Küresel İşletme Yönetimi veya Yönetim ve Organizasyon
  • Üretim ve Yenilik Yönetimi

Programda Okutulan Dersler

İşletme Ana Dalı ders programı, entelektüel merakı uyaracak, analitik tekniklerin kullanımında yetkinlik geliştirecek, yönetimsel sorumlulukların yerine getirilmesinde teori ile pratiğin birleştirilmesini sağlayacak ve öğrencilerin bir organizasyonun sosyal ve etik sorumluluklarını fark etmelerini ve önemini kavramalarını sağlayacak derslerden oluşmakta ve özellikle idari bilimler, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarında disiplinlerarası eğitimi desteklemektedir.  Öğrenciler, öncelikle temel derslerin yanı sıra, işletmelerin ana fonksiyonlarını oluşturan, Yönetim ve Organizasyon, Finans, Muhasebe, Pazarlama, Üretim Yönetimi alanlarından dersler almaktadırlar.  Öğrencilerin ders programında bulunan teknik alan ve seçmeli derslerle kişisel uzmanlaşma amaçlarına cevap verebilecek esneklikte bir ders programı oluşturmaları mümkün olmaktadır.

İşletme Ana Dalı’nın tüm dallarını kapsayacak şekilde işlenen dersler arasında, İşletme Finansı, Uluslararası Finans, Yatırım Analizi ve Finansal Piyasalar ve Kurumlar, İş Planı ve Stratejik Yaklaşım, İş Hukuku ve Rekabet Hukuku, Tüketici Davranışı ve Psikolojisi, Uluslararası Pazarlama, İlişkisel Pazarlama, Satış Sonrası Hizmet ve Stratejik Pazarlama, Yönetim Bilişim Sistemleri, E-Ticaret, Tedarik Zinciri Yönetimi, Yöneylem Araştırması, Öngörü Teknikleri, Çokuluslu Şirketler, Küresel İşletme Ağları, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Örgüt Kuramı, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Yönetim, Müzakere Teknikleri, Değişim Yönetimi ve ayrıca Toplumsal Sorumluluk ve Etik dersleri sayılabilir. İşletme Ana Dalı ders uygulamaları genellikle sınıf içi tartışmalar, vaka analizleri ve simülasyonlar ile desteklenmekte, öğrencilere bireysel çalışmaların yanı sıra endüstri/şirket bazlı grup projeleri de verilerek takım çalışmalarına yatkınlıkları artırılmaktadır.  Ayrıca öğrenciler, Felsefeden Matematiğe, Psikolojiden Güzel Sanatlara uzanan geniş bir yelpazeden çok sayıda seçmeli ders alabilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar