Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Kısaca

Günümüzde, kişisel hakların ön plana çıktığı ve yasal düzenlemelerin de buna paralel olarak yapıldığı toplumlarda kişilerin aldıkları sağlık hizmetlerinden tatmin olabilmelerinin önemi gittikçe artmakta, bu durum sağlık kurumlarının etkin olarak işletilmesi konusunu da gündeme getirmektedir.  Ayrıca, yüksek sağlık harcamaları ve kaynak paylaştırma sorunlarını çözmek ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla sağlık sektörünün klinik ve idari boyutları birbirinden bağımsız olarak ele alınmaya başlanmıştır.  Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanını önemli ve öncelikli kılan bir diğer etken de devlet bütçesinden sağlık hizmetleri için ayrılan kaynağın en etkin biçimde kullanılması ihtiyacıdır.  Sağlık hizmeti sunumuna dair politika ve uygulamalar, ödeme sistemleri ve sağlık sigorta sistemlerinde son yıllarda ortaya çıkan değişimler de sağlık sektörünü yeniden biçimlendirmektedir.  Tüm bu nedenlerle, hem sağlık hizmetinin verildiği kurumlarda hem de sağlık harcamalarının finanse edildiği kamu veya özel kuruluşlarında yetişmiş profesyonel kişilere olan ihtiyaç artmaktadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Dalı’nın amacı, sağlıkta hizmet arzının büyük bir kısmının gerçekleştiği hastanelerin yönetim kademeleri için, finans, işletme, yönetim, geri ödeme sistemleri, ulusal sağlık politikaları ve sağlık sistemi yasal uygulamaları gibi konularda bilgili ve nitelikli Sağlık Kurumları Yöneticileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sağlık Yöneticisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sağlık Kurumları İşletmeciliği eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı, sözel yeteneğe sahip, bir işi planlayabilme ve planı uygulayabilme yetenekleri gelişmiş, eşgüdüm sağlayabilme yeteneğine sahip, görüşlü, yeniliklere açık, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme gücüne sahip, sabırlı, hoşgörülü, insanlarla iyi iletişim kurabilen, ekip çalışmasına yatkın ve empatik ilişkiler kurabilen, kendini geliştirmeye istekli, büro işlerinden hoşlanan, dikkatli, sorumlu kişiler olmaları beklenir.

Program ve Anabilim Dalları

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ana Dalı ders programı ile öğrencilere toplum sağlığını geliştirmek üzere sağlık sektöründeki uygulamaları ve teorik çerçeveyi içinde barındıran sağlam bir bilgi temeli aktarılmaktadır.  Programda, Matematik, İşletme, Sağlık için Sosyal Bilimler, Ekonomi, Psikoloji, Muhasebe İlkeleri, İşletme İstatistiği, Örgüt Kuramı ve Tasarımı, İşletme Hukuku, Epidemiyoloji (Salgın Hastalıklar Bilimi), Sağlık İşletmeciliği, Muhasebe Uygulama, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, Sağlık İşletmelerinde Sayısal Teknikler, Sağlık Ekonomisi, Sağlık İşletmelerinde Maliyet Muhasebesi, Sağlık İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Hastane Bilgi Sistemleri, Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim ve Pazarlama, Sağlık İşletmelerinde Kalite Yönetimi, Sağlık Sigortacılığı, Sağlık İşletmelerinde Halkla İlişkiler, Sağlık Politikası ve Planlaması, Sağlık İşletmeciliğinde Çağdaş Yönelimler gibi dersler yer almaktadır.  Bunların yanı sıra öğrenciler geniş bir seçmeli dersler havuzundan ilgilendikleri alanlarla ilgili dersler alabilmektedirler.  Seçmeli derslerden bazıları şunlardır: Sağlık ve Etik, Örgütsel Davranış, Tıbbi Dokümantasyon, Sağlık İşletmelerinde Risk Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Üretim Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Örgüt Geliştirme, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Performans Yönetimi, Sağlık Yönetim Sistemleri, Sağlık İşletmelerinde Ekonomik Analiz Teknikleri, Sağlık İşletmelerinde Finansal Tablo Analizi, Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz Teknikleri, Yaşlılık ve Evde Bakım Hizmetleri Yönetimi, Sağlık İşletmelerinde Sosyal Pazarlama Teknikleri, Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri, Sağlık İşletmelerinde Finansal Performans Değerlendirme, Sağlık ve Ekonomik Kalkınma, Sağlık İşletmelerinde Yeni Finansman Teknikleri.  Öğrencilerin Bitirme Projesi yapmaları zorunludur. 

İlgini Çekebilecek Yazılar