Sanat Tarihi

Kısaca

Sanat Tarihi, sanatsal objelerin tarihsel süreç içinde geçirdiği stilistik başkalaşımları inceleyen bir akademik disiplindir. Bu bağlamda, resim, heykel ve mimarinin yanı sıra, küçük el sanatlarını da doğuşundan günümüze uzanan çizgide inceler. Sanat Tarihi, mimarlık, mimari süsleme, minyatür, seramik, halı, kilim, çini, cam, alçı, fildişi, ahşap ve metal el sanatları ile resim, heykel gibi plastik sanat dallarına ait eserlerin tanımlanması, değerlendirilmesi, yorumlanması, tanıtılması, korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve kültürel mirasa sahip çıkarak çevreyi bilinçlendirme konuları ile ilgilenir.

Sanat Tarihi Ana Dalı’nın amacı, resim, heykel, mimari ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen, Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini irdeleyebilen, sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçileri yetiştirmektir.

Mezunlar "Sanat Tarihçisi" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sanat Tarihi eğitimi almak isteyenlerin, sosyal bilimlere, özellikle tarihe ilgili, genel kültür seviyesi yüksek, güzel sanatlara meraklı, estetik görüşe sahip, analitik düşünme gücü yüksek, dikkatli, sabırlı, çalışkan kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Sanat Tarihi Ana Dalı üç alt dala ayrılmaktadır:

  • Türk ve İslam Sanatı
  • Bizans Sanatı
  • Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat

Programda Okutulan Dersler

Sanat Tarihi Ana Dalı ders programında, Türk sanatının çeşitli evrelerine yönelik derslerin yanı sıra, Bizans, Batı ve çağdaş sanat ağırlıklı dersler yer almaktadır.  Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca Türk Sanatı ve Mimarisi, Orta Asya'dan itibaren kronolojik sırayla Anadolu Öncesi Türk Sanatı, Anadolu'da Selçuklu, Beylikler devirleri, Osmanlı İmparatorluğu dönemi ve Avrupa etkileri ile sonrası, İslam, Erken Hıristiyan ve Bizans Sanatı, Avrupa Sanatı ve Çağdaş Sanat konularını kapsayan derslerde, mimari eserler ve mimari süsleme, el sanatları, minyatür, resim ve heykel sanatını sistematik düzenle tanıma imkanı bulmaktadırlar.  Ayrıca, Sanat Kuramları, Terminoloji, Teknik Resim-Rölöve, Araştırma Yöntemleri, Sanat Tarihinde Arkeolojik Kazı Çalışmaları, Restorasyon-Konservasyon gibi belli başlı mesleki bilgileri edinmektedirler.  Fotoğrafçılık dersi, Türk sanatı araştırmaları için önemli bir altyapı sağlayan Osmanlıca, Paleografi ve Epigrafi dersleri de programda yer alan derslerdir.  Öğrencilerin eğitimleri sırasında arazi çalışmalarına ve kazılara katılmaları istenmektedir.  Uygulama ders ve seminerleri arasında, müzede uygulama dersleri de bulunmaktadır. 

İlgini Çekebilecek Yazılar