Sosyal Hizmet

Kısaca

Bireyler, topluluklar, bölgeler ve ülkeler arasındaki fırsat eşitsizliği ve gelir dağılımı adaletsizliği yaşadığımız dünyanın bir gerçekliği olup, sürdürülebilir bir toplum yaşantısı için küresel boyutlarda çalışmaların yapılması gerekmektedir.  Çağdaşlaşma süreci içinde bulunan ülkemizde de birey, grup ve toplulukların işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için onlara yardımcı olmak ve işlevselliklerini olumsuz olarak etkileyen çevre faktörlerini gidermek gittikçe daha çok önem kazanmaktadır. Bu çabaların önemli bir ayağını da sosyal hizmetler oluşturmaktadır.

Sosyal hizmet disiplini, birey, grup ve toplumun sosyal çevre (aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi) ile bağlantılı sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bir disiplindir. Kır veya kentte yaşayan, çalışan veya işsiz olan, çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, hasta, özürlü, suçlu, korunmaya muhtaç, istismar edilen birey ve gruplara önleyici veya iyileştirici hizmetler sunmak, bu sorunların ortaya çıkmasına etki eden plan, politika ve yasalara ilgiyi çekmek ve değiştirilmesinde rol almak sosyal hizmet disiplininin çalışma alanına girmektedir.

Sosyal Hizmet Ana Dalı’nın amacı, bölgenin ve ülkenin çeşitli düzeylerdeki sosyal hizmet ihtiyacını karşılamaya yönelik alanlarda görev yapacak Sosyal Çalışmacıları (Sosyal Hizmet Uzmanlarını) yetiştirmektir.

Mezunlar "Sosyal Hizmet Uzmanı" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sosyal Hizmet eğitimi almak isteyenlerin, bireysel ve toplumsal sorunlara ilgi duyan, hümanist felsefe ve demokratik ideallere sahip olan, empatik bir yaklaşımla insanlara yardım etmek isteyen, mesleki ilişkilerini güçlendirerek girişimcilik gücünü artırmak isteyen, konuşma ve ikna kabiliyeti olan, başkalarının duygularını anlayabilen, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Sosyal Hizmet Ana Dalı alt dallara ayrılmamaktadır.

Programda Okutulan Dersler

Sosyal Hizmet Ana Dalı ders programı, Sosyolojiye Giriş, Psikolojiye Giriş, Matematik, Ekonomiye Giriş, Sosyal Antropoloji, Hukuka Giriş, İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre, Türkiye'nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı, Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler, Siyaset Bilimine Giriş, İstatistik gibi temel bilgi içerikli derslerin yanı sıra, Sosyal Hizmete Giriş, Sosyal Hizmetler Tarihçesi, Sosyal Hizmet Müdahalesi, Sosyal Hizmet Kuramları ve Yaklaşımları, Sosyal Hizmet Araştırması, Sosyal Politika ve Planlama, Sosyal Hizmette Çağdaş Yönelimler, Sosyal Hizmet Yönetimi, Sosyal Hizmette Bilişim Teknolojisi gibi alan derslerini ve Alan İncelemesi, Sosyal Hizmet Uygulaması, Araştırma Uygulaması gibi uygulama derslerini içermektedir.  Ayrıca öğrencilerin, Toplum Sağlığı ve Sağlık Sistemleri, Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Sistemleri, Göç ve Kentleşme Sorunları, Çocuk Hakları ve Hukuku, Aile Hukuku, Evde Bakım Hizmetleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, Kriminoloji, Yurt Dışına Göç ve Sorunları, Aile Sosyal Hizmeti, Çocuklarla Sosyal Hizmet, Tıbbi Sosyal Hizmet, Gençlerle Sosyal Hizmet, Adli Sosyal Hizmet, Endüstriyel Sosyal Hizmet, Yoksulluk ve Sosyal Hizmet, Psikiyatrik Sosyal Hizmet, İş Yaşamının Hukuki ve Ekonomik Yönleri, Özürlülerle Sosyal Hizmet, Orduda Sosyal Hizmet, Krize Müdahale, Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet, Özel Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi, Aile Tedavileri, Gerontolojik Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetlerde Toplam Kalite Yönetimi, Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet gibi çok zengin bir seçmeli dersler grubundan ilgi alanlarına göre ders seçme imkanları bulunmaktadır.  Öğrenciler mesleki uygulamaları (stajlar), kamu ve özel sektördeki sosyal hizmet ortamlarında yapmaktadırlar.  Öğrencilerin özel bir konu üzerinde Mezuniyet Tezi hazırlamaları zorunludur.

İlgini Çekebilecek Yazılar