Sosyoloji

Kısaca

Sosyoloji çevremizde olup bitenleri anlamamıza, kendi yaşantılarımızla toplumsal süreçler arasında ilişki kurmamıza yardımcı olur.  Bu bilim dalı günümüzde toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasi ve kültürel değişmelere paralel olarak artan bir önem kazanmıştır. Bu nedenle sosyoloji aileden ekonomik faaliyete, kır topluluklarından metropoliten merkezlere, bireyin yakın toplumsal çevresinden kamusal alanın anonim ilişkilerine, özel amaçlı toplumsal kuruluşlardan devletin bürokratik örgütlenmelerine kadar geniş yapı değişikliklerini incelemektedir.  Sosyolojinin uygulamalı yönünü oluşturan araştırma faaliyetlerine devlet ve özel kuruluşlarca duyulan artan talep de sosyolojinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

Sosyoloji Ana Dalı’nın amacı, toplumları ve sosyal yaşamı eleştirel şekilde inceleyebilecek bilgi ve donanıma sahip Sosyologlar yetiştirmektir.

Mezunlar "Sosyolog" unvanı alırlar.

Aday Özellikleri

Sosyoloji eğitimi almak isteyenlerin, sosyal alanlara meraklı ve başarılı olmaları, analitik düşünme ve sözel akıl yürütme yeteneğine sahip, toplumsal olaylara meraklı, araştırma ve inceleme yapmaktan hoşlanan, olaylar arasında bağlantılar kurabilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kişiler olmaları beklenir. 

Program ve Anabilim Dalları

Sosyoloji Ana Dalı çeşitli alt dallara ayrılmaktadır:

  • Kent Sosyolojisi
  • Hukuk Sosyolojisi
  • Sosyal Cinsiyet ve Aile Sosyolojisi

Programda Okutulan Dersler

Sosyoloji Ana Dalı ders programı öğrencilere çok değişik dersleri alma imkanı sunan bir programdır.  Teori ve metodolojiye odaklanan derslerde öğrenciler farklı teorik yaklaşımların topluma ve bilgiye nasıl baktıklarını inceleme, toplumu anlamak için kullanacakları kuramsal ve metodolojik araçlar ile donatılarak sosyolojinin temel mesele, yaklaşım ve ilkelerini öğrenme ve aynı zamanda psikoloji, ekonomi, felsefe, hukuk ve tarih gibi disiplinlerle tanışma imkanı bulmaktadırlar.  Öğrenciler, sosyolojinin farklı dalları ve konuları üzerine yoğunlaşmaları ve kültürden gündelik hayata, siyasetten dine, küreselleşmeden toplumsal cinsiyete, şehirleşmeye, mizaha ve sanata uzanan çok geniş bir yelpazede kendi ilgi alanlarına göre derinleşmelerini sağlayacak dersler almaları mümkün olmaktadır.  Ayrıca, Türkiye’nin yapısı, kültürü ve yaşadığı değişim üzerine yoğunlaşan dersler de programda yer almaktadır.    Temel eğitim, Medya ve İletişim, Aile Sosyolojisi, Çocuk Gelişimi, Eğitim Sosyolojisi, Kültür Araştırmaları, Irk/ Etnik Yapı, Kent Sosyolojisi, Gelişme Sosyolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Bilgisayar ve Toplum, Bilgi Toplumu, Enerji ve Toplum gibi seçmeli derslerle de desteklenmektedir.  Ayrıca, öğrenciler alan araştırmaları yapmaya ve programın her aşamasında sosyolojik kuram, yöntem ve teknikleri uygulamaya teşvik edilmektedirler.  Öğrenciler, derslerin paralelinde yürütülecek olan araştırma, yazılı ve sözlü sunuş pratikler yoluyla Türkiye ve dünyanın gündemindeki toplumsal olayların gözlemleme ve tartışma ve kuramsal bilgilerini hayata geçirme olanağı bulmaktadırlar.  Öğrencilerin kamu ya da özel kuruluşlarda staj yapmaları zorunludur.  Öğrencilerden, genel ilke olarak bir saha çalışması üzerine kurulan bir bitirme tezi hazırlamaları da beklenmektedir.

İlgini Çekebilecek Yazılar