Çevre Mühendisi

Kısaca

Doğa kirliliğinin ve küresel ısınmanın engellenmesinde profesyonel çözümler üretmek için can atıyorsan Çevre Mühendisliği senin için biçilmiş kaftan. Doğayı seviyor olmanın kilit rol oynadığı Çevre Mühendisliğinde mesleği yapanlar mühendisliğin kuralları çerçevesinde çevrenin problemlerine çözüm üretirler. Geridönüşümün artırılması, atıkların yokedilmesi ve su kirliliğinin kontrol altına alınması gibi konularda çaba sarfeden Çevre Mühendisleri güvenli içme suyu, iklim değişimi ve sürdürülebilirlik konularında da çalışmalarda bulunuyor. Ayrıca Çevre Mühendisleri, çevre inceleme raporlarını hazırlar veya değerlendirir, çevrenin korunmasıyla ilgili projeler tasarlar, asit yağmurları, küresel ısınma ve ozon tabakasının zarar görmesi gibi konuların nasıl önüne geçilebileceği konusunda araştırmalar yapar.

Çevre Mühendisi olmak isteyen adaylar fen bilimlerine ve araştırmaya meraklı, grup çalışmalarına açık kişiler olmalılar. Çevre Mühendisleri; Çevre ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kurumlarında çalışabilecekleri gibi özel kuruluşlarda da iş bulma olanağına sahipler.

Çevre Mühendisi olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Çevre Mühendisleri;

 • Yazılı ve sözlü iletişim yeteneği gelişmiş,
 • İkna etme kabiliyeti ve konuşma becerileri güçlü,
 • Problemleri fark etme ve alternatif çözümler bulma konusunda yetenekli,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Sorunları çözerken bilimsel kural ve yöntemleri aktif olarak kullanabilen,
 • Hava, su ve toprak kirliliğini kontrol yöntemleri hakkında bilgi sahibi,
 • Halk sağlığı konusunda bilgi sahibi,
 • Şehir planlama, çevre düzenleme gibi konularla ilgili bilgi sahibi,
 • Planlama ve organizasyon becerileri olan,
 • Detaycı, dikkatli, pratik ve titiz,
 • Ekip çalışmalarında başarılı,
 • Gözlemleri ile elde ettiği verileri bütünleştirebilen bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Çevre mühendisleri genelde büroda ve laboratuvarda çalışırlar. Ancak araştırma ve denetleme çalışmalarında şantiyelerde, inşaat alanlarında ve arıtma tesislerinde de çalışabilirler. Çalışma saatleri düzenlidir; fakat işlerinin bitirilme tarihi doğrultusunda uzun saatler ve haftasonları da çalışabilirler. Seminerler ve konferanslar için seyahat edebilirler. Kamu kurumlarında çalışanlar, şirket yöneticileri, müteahhitler, diğer disiplinlerden mühendisler ve şehir planlamacılarıyla iletişim içindedirler.

Görevler

 • Çevre düzenlemeleri ile uyum sağlamak ve operasyonel etkinliği değerlendirmek için sanayi alanları ve belediye tesisleri ile onların programlarını inceler,
 • Çevre bilimcileri, plancılar, teknisyenler, mühendisler ve diğer uzmanlarla çalışarak çevresel problemlere çözüm bulur,
 • Çevresel inceleme ve öneri raporlarını gözden geçirir, yenilerini hazırlar veya günceller,
 • Kullanılabilir suyun iyileştirmesi ve hava ve toprak kalitesini arttırma sistemleri için süreçleri lanlar ve ekipman geliştirir,
 • Çevre iyileştirme programlarındaki ilerlemeyi izler,
 • İnsanları ve çevreyi korumak için kirli alanların temizlenmesi çalışmalarını ve izlenecek prosedürleri özel şirketlere ve kamu kurumlarına bildirir,
 • Çevresel sorunları ilgili taraflara bildirir,
 • Hava, su ve toprak örnekleri alarak kirlilik oranlarını test eder,
 • Tespit ettiği kirliliğe yönelik tedbirler alınması konusunda tavsiyelerde bulunur,
 • Mühendislik ve inşaat projelerinin çevresel etkileri hakkında rapor yazar ve tavsiyelerde bulunur,
 • Atık su arıtma tesisleri, yağmur suyu ve dere kontrolü çalışmaları ve su depolama gibi işlemler için yöntem belirler ve ekipman tasarlar,
 • Fabrikalarda, atıkların arıtılması, gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi için önerilerde bulunur ve yapılanları denetler,
 • Katı atıkların çevreye zarar vermeden yok edilmesi için gerekli önlemleri alır,
 • Gürültü kaynaklarını belirler, gerekli önlemlerin alınması için öneriler geliştirir,
 • Akarsu, göl, deniz gibi su ortamlarının kalite sınıflamasını yapar,
 • Çevre ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Çevre Mühendisleri, çok çeşitli endüstrilerde faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve özel şirketlerde, belediyelerde, çevre ve danışmanlık firmalarında, halk sağlığı hizmet birimlerinde ve çevre araştırma laboratuvarlarında içme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, arıtma tesisleri, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı, arıtılmış atık suların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması, sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi, katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri, tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı, hava kirliliği ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, ve toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması gibi çeşitli konularda çalışma imkanına sahiptirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar