Muhasebeci

Kısaca

Ekonomik faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait girişim ve işletmelerin muhasebe ilkeleri ve hükümleri gereğince, defterlerini tutan, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameler ile diğer belgelerini düzenleyen kişidir.

Muhasebeci olmak isteyenler,


anadallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Muhasebeciler;

 • Sözlü ve yazılı iletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Aktif dinleme becerisi olan,
 • Kendini doğru ifade edebilen,
 • Finans, ekonomi ve pazarlama bilgilerine sahip,
 • Dürüst ve iş ahlakına saygı duyan,
 • Matematik becerileri gelişmiş,
 • Detaycı ve ayrıntıları fark edebilen,
 • Sorumluluk duygusu yüksek,
 • Bilgileri analiz etme ve yorumlama becerisi olan,
 • Bilgileri gizli tutabilen,
 • Problemlere alternatif çözüm yolları bulabilen,
 • Planlama becerisine sahip,
 • Zaman yönetiminde başarılı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Muhasebeciler büro ortamında çalışırlar. Çalışma saatleri düzenlidir. Yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve diğer birim personeliyle iletişim içindedirler.

Görevler

 • Müşteriler ya da şirket yönetimi için mali tablo ve raporlar hazırlar,
 • Günlük gider ve gelirleri kaydeder,
 • Vergi mevzuatının gereklerini yerine getirir,
 • İşletmelere ve müşterilere bütçe, vergi ödemeleri ve nakit akışı gibi konularda tavsiyelerde bulunur,
 • İşletmelerin finansal performansını analiz eder,
 • Aylık ve yıllık tahmini bütçe planları yapar,
 • Hesap tabloları oluşturur ve uygun hesaplara giriş yapar,
 • Mevcut bilgisayar sistemlerini kullanarak belgeleri ve muhasebe kayıtlarını hazırlar, değiştirir ve gerekli işlemleri gerçekleştirir,
 • Bütçe analizi yapar ve fiili masraflar için periyodik tablolar hazırlar,
 • İşletmeler ve bireyler için iç ve dış denetim hizmetleri sağlar,
 • Yöneticilere gelecekteki gelir ve giderleri, maliyetleri, mali eğilimleri, mali taahhütleri ve yükümlülükleri içeren raporlar hazırlar,
 • Maliyeti azaltmak ve karı arttırmak için stratejiler belirler ve yöneticilere tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Muhasebeciler, özel sektör işletmelerinin mali ve finans birimlerinde, muhasebe uzmanı, finansal raporlama uzmanı, bütçe ve mali planlama uzmanı, iç denetçi vb. olabildikleri gibi, devletin, Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı gibi kurumlarında ve bankalarda, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, mali denetçi, vergi denetçisi, banka müfettişi, banka yeminli murakıbı, SPK denetçisi, BDDK denetçisi vb. konumlarında çalışmaktadırlar. Girişimci ruha sahip muhasebeciler Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve daha sonrada Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmakta, bağımsız denetçi, vergi danışmanı, mali analist, portföy yöneticisi olabilmektedirler.

İlgini Çekebilecek Yazılar