Sosyolog

Kısaca

İnsan sosyal bir hayvandır. Sosyologlar da toplum ve insanların etkileşimi, organizasyonunu ve yapısını inceler. Suç, cinsiyet, aile, sağlık, çalışma, etnik ilişkiler, din, kültür gibi hayatımıza yön veren tüm konularda bilimsel faaliyet yürüten Sosyologlar sadece teoride kalmıyorlar. Veri toplama, analiz yapma, anket uygulama, odak grup röportajlarıyla ham veri toplayan Sosyologları hummalı fakat bir o kadar da keyifli ve heyecan verici sonuçların elde edileceği çalışmalar bekliyor.

Tüm toplumu devasa bir deney olarak gören sosyologların çalışmaları sadece teorik seviyede kalmıyor. Seçim sonuçlarını bile etkileyen göç, toplumsal refah, kürtaj gibi konularda görüşlerin oluşması ve biçimlenmesinde öncü olan Sosyologlar politik partiler için çalışabilecekleri gibi özel sektör ve kamuda insan davranışlarına dayanan tüm kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilirler.

Sosyolog olmak isteyenler,

anadalında okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Sosyologlar;

 • Uzun okumalar ve uzun süren araştırmalar yapabilen,
 • Muhakeme yeteneği gelişmiş, neden- sonuç bağları kurabilen ve olaylar arasındaki bağlantıları görebilen,
 • Toplumsal olay ve olgulara ilgili,
 • İletişim yetenekleri gelişmiş,
 • Farklı toplulukların kültürel ve sosyal özelliklerine meraklı,
 • Araştırma becerileri gelişmiş,
 • Eleştirel düşünebilen,
 • Bilgileri analiz etme ve yorumlama kabiliyeti olan bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Sosyologlar genelde kütüphane, büro, üniversite araştırma merkezleri gibi kapalı ve sessiz ortamlarda görev yaparlar; ancak saha araştırmaları yapacaklarında açık havada, farklı yerlerde de çalışabilir, seyahat edebilirler. Çalıştıkları yere veya hazırladıkları projelere göre uzun saatler çalışabilirler; ancak genelde çalışma saatleri düzenlidir. Diğer sosyologlarla, araştırma konusu olan birey ve topluluklarla, diğer sosyal bilimcilerle ve akademisyenlerle iletişim halindedirler.

Görevler

 • Tarihsel belgeleri, güncel durum ve olayları sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerini (gözlem, anket, görüşme, vb.) kullanarak inceler ve analiz eder.
 • İnsan topluluklarının etnik kökenlerini, kültürlerini, yaşam tarzlarını, politik ve ekonomik kuruluşlarını, geleneklerini, dinlerini ve eğitim özelliklerini bilimsel veriler kullanarak araştırır, analiz eder ve raporlar,
 • Elde ettiği bilgileri organize eder, sonuçları tablolarla, şemalarla ve istatistik kullanarak şekillendirir,
 • Toplumsal sorunları saptar, bilimsel bilgiler ışığında çözüm önerileri sunar,
 • Toplum teorileri geliştirir ve test eder,
 • Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri geliştirir,
 • Sosyo-politik konularda iş dünyasına, hükümete, sivil toplum örgütlerine tavsiyelerde bulunur.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Sosyologlar, kamu ve özel sektörü kapsayacak biçimde geniş bir yelpazede iş olanağı bulmakta, sendikalar, sanayi ve ticaret şirketleri, basın ve medya kuruluşları, araştırma şirketleri, okullar ve yüksek öğrenim kuruluşlarında çalışmaktadırlar. İş dünyasına giren sosyologlar, yerel ve uluslararası şirketlerin yönetimlerinde ve araştırma birimlerinde veya sivil toplum kuruluşlarında çalışmaktadırlar. Sosyologların kamu sektöründe uzman, proje yöneticisi ve sosyolog olarak istihdam edildikleri kurumlar arasında, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK), Başbakanlık Aile Araştırma Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP), Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezleri bulunmaktadır.  Sosyologlar, özel sektörde, vakıflar ve dernekler gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK), Birleşmiş Milletler (BM), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) , Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) gibi ulusal kuruluşlarda çalışmaktadırlar. Ayrıca, medya, reklamcılık ve hakla ilişkiler alanlarındaki çeşitli kuruluşlarla, insan kaynakları, pazarlama ve kurumsal iletişim şirketlerinde ve özel bankalarda istihdam edilmektedirler. İsteyen sosyologlar Yüksek Lisans ve doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapmaktadırlar.

İlgini Çekebilecek Yazılar